วันราชภัฏ “ราชภัฏสดุดี เทิดไท้มหาจักรีวงศ์”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดพิธีเนื่องในวันราชภัฏ “ราชภัฏสดุดี เทิดไท้มหาจักรีวงศ์”

       วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.39 น. ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรีนารถ ศรีวรนารถ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในวันพระราชทานนามราชภัฏ “ราชภัฏสดุดี เทิดไท้มหาจักรีวงศ์” โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธี

        โดยในปีนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป มาประกอบพิธีสงฆ์ พร้อมรับบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงพระราชทานนามราชภัฏ จากนั้นเป็นพิธีถวายราชสดุดี ประธานในพิธี  จุดเครื่องทองน้อยและกราบบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เปิดกรวยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอ่านคำถวายราชสดุดี

       จากนั้นเป็นการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น ผู้นำองค์กรกิจกรรม และการแสดงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ “แนวคิดเพื่อการพัฒนา Soft Skill นักศึกษาท่ามกลางวิกฤตอุดมศึกษา” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ นิทรรศการราชภัฏสดุดี เทิดไท้มหาจักรีวงศ์ นิทรรการ  Soft Skill ของนักศึกษาทั้ง 8 คณะ เป็นต้น