นิเทศนักศึกษาตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 19

นิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมนักศึกษาตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 19

           คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นำโดยอาจารย์ยุพิณ โกณฑา อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ลงพื้นที่นิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมนักศึกษาตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 19 จำนวน 97 คน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 10 กุมภาพันธ์ 2566
            การลงพื้นที่นิเทศติดตามและตรวจเยี่ยมนักศึกษาตำรวจตระเวนชายแดนในครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจตำแหน่งครู ที่ทำหน้าที่ครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะวิชาชีพครูสู่การพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการนิเทศนักศึกษาตำรวจตระเวนชายแดนที่ทำการฝึกปฏิบัติวิชาชีพและฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาซึ่งเป็นรายวิชาที่นักศึกษาต้องทำการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งนี้ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่เข้าร่วมเป็นสถานศึกษาการฝึกฯ ดังกล่าว จำนวน 11 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาจ้าว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโสก ศูนย์การเรียนอินทรีอาสาบ้านปาเกอญอ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี