กิจกรรมรณรงค์ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ

กิจกรรมรณรงค์ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ“เช็ก ชัวร์ แชร์”

        อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประธานสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับเกียรติจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต (สปข.) 8 กาญจนบุรี ในการเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “รณรงค์ใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อ” โดยมีนางบุญรัตน์ กองทอง ผู้อำนวยการส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ บุคลากรจากส่วนข่าวและรายการ สปข.8 กาญจนบุรี เยาวชนอายุระหว่าง 13-25 ปี จาก 5 สถาบันการศึกษา ในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี กาญจนบุรีและเพชรบุรี เข้าร่วม

       การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและความตระหนักรู้เท่าทันสื่อ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางรับข่าวสารหลักของกลุ่มเป้าหมาย ขณะที่กิจกรรม ประกอบไปด้วย การบรรยายเรื่อง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 การเช็คข่าวปลอม Fake news การสร้างความเข้าใจการพนันออนไลน์ เด็กติดเกมส์ออนไลน์ และประชาสัมพันธ์สื่อกรมประชาสัมพันธ์

        นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมกลุ่ม ลงพื้นที่ผลิตคลิปออนไลน์ ให้นักศึกษาได้แสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ แยกแยะข้อมูลข่าวลวง ข่าวจริง รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์ ยุคดิจิทัล 4.0 และสามารถเป็นตัวแทนในการขยายผลต่อกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งพัฒนาการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี