นศ.ตชด.ดูงานสถานศึกษาเตรียมนำไปประยุกต์ใช้

นักศึกษาตำรวจตระเวนชายแดนหลักสูตรประกาศนียบัตร
เตรียมความพร้อมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 19
เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก

           รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ มอบหมายให้อาจารย์ยุพิน โกณฑา ผู้ช่วยคณบดีพร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา นำนักศึกษาตำรวจตระเวนชายแดนหลักสูตรประกาศนียบัตรเตรียมความพร้อมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 19 เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเพิ่มทักษะการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนในการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

           จากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้จัดกิจกรรมสัมมนาหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ หอประชุมใหญ่ ค่ายพระรามหก กองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการถอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ ที่นักศึกษาได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี