ชมรมเพชรถันยรักษ์คว้ารางวัล “ภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม”

ชมรมเพชรถันยรักษ์คว้ารางวัลระดับประเทศ
รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม

               เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ตัวแทนชมรมเพชรถันยรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าร่วมประกวด “โครงภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ชมรมถันยรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏประจำปี 2565” รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ที่มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และกลุ่มทรู ได้จัดขึ้น ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพมหานคร

               การแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 12 ทีม รวมถึงทีมเพชรถันยรักษ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีด้วย ซึ่งในการประกวดได้มีการนำเสนอในส่วนของการดำเนินงานที่มีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพเป็นผู้ดูแล และได้เป็นแกนนำในการนำคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยรวม 8 คณะ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้ามาร่วมเป็นแกนนำในการขยายผลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัยและพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยคือจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ มีการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ในการตรวจเต้านมเบื้องต้นด้วยตนเอง การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งเต้านมพร้อมให้การดูแลและประสานบุคลากรทางการแพทย์ในการเฝ้าระวังและติดตามอาการ นอกจากนี้ทางชมรมยังได้มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานในทุก ๆ ปีด้วย

         สำหรับผลการแข่งขัน ทีมเพชรถันยรักษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยเกียรติยศจากมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมทุนการศึกษา จำนวน 30,000 บาท โดยนักศึกษาที่ร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วย นางสาวนิภาพัฒน์ พุฒิสมบัติ นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ นายอัครพล คงเจริญ นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ นายนพดล  หมื่นศรี นักศึกษาชั้นปี 3 สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวสิริรัตน์ จิตรตระกูล นักศึกษาชั้นปีที่2 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ และนายนฤเบศ บวบหอม นีกศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี