มอบเกียรติบัตรการแข่งขันรายการต่าง ๆ

นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาและผู้ฝึกสอนที่ได้รับรางวัล
จากการแข่งขันรายการต่าง ๆ

            เมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยและบุคลากร เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม

            ก่อนการประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาและผู้ฝึกสอนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันราชการต่าง ๆ  ประกอบด้วย

           1. นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการเข้าร่วมประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ สืบสายสังคีตศิลป์-ไทย” ประเภทเดี่ยวระนาดเอก เพลงม้าย่อง สามชั้น เมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้แก่

                          1) นายพงศธร ยิ้มรอด นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

                          2) อาจารย์ ดร.ปราชญา สายสุข อาจารย์ผู้ฝึกซ้อมและประพันธ์ทางเดี่ยว 

           2. นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 รอบมหกรรม “ดอนจานบ้านเชียงเกมส์” เมื่อเดือนมกราคม ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งผลการแข่งขันนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รับรางวัล ดังนี้

                        1) เหรียญทองจากกีฬาฟุตซอล ชาย   

                               นักกีฬา  จำนวน  19 คน ได้แก่

1.1) นายเจริญ แซ่น้า                                  1.2) นายนภัสถ์  ละประโคน

1.3) นายคณิศร สายกระสินธุ์                        1.4) นายกวินท์  แก้วประเสริฐ

1.5) นายนันทภพ วรธรรม                            1.6) นายนพชัย  น้อยจันทร์

1.7) นายธนวุฒิ พันคำ                                 1.8) นายณัฐภัทร  เทพมณี

1.9) นายณัฐพล พรมมาลี                             1.10) นายศักดิ์สิทธิ์  อุดมภูมิ

1.11) นายพีรวิชญ์ กอแก้ว                           1.12) นายอัมรินทร์  เอกาพันธ์

1.13) นายไพศาล ทองจำนง                         1.14) นายธรรพ์ณธร  เหล็มเนียม

1.15) นายอุเทน ทานึกรัมย์                          1.16) นายมินธาดา  จันทสาทร

1.17) นายณัฐพันธ์ โคระรัตน์                        1.18) นายอภิรักษ์  นุยจันทึก

1.19 นายเดษเดชา ศักดาพิทักษ์                   

ผู้ฝึกสอน  จำนวน 8 คน  ได้แก่

1) นายพีระ  แหลมหลวง                             2) นายอภิเชษฐ์  บุญมานิตย์

3) อาจารย์สิทธิชัย เพิ่มสิน                            4) อาจารย์สรศักดิ์ ทองเพชร

5) นายยอดชาย ธีระกุล                               6) นายณัณณ์ฒิพัฒณ์ ขำเขียว

7) นายชาตรี ศรีจันทร์                                 8) นายรัฐพล จอมเผือก

                        2) เหรียญทองแดง ได้แก่

2.1) กีฬาวอลเล่ย์ชายหาด ชาย หญิง ได้แก่

         1) นายสันติธรรม ครุฑธา                    2) นายสหัสวรรษ ศรีหฤทัย

         3) นางสาวณัฐสุดา จันทร์ม่วง              4) นางสาวศรัณยา แลสุด

         ผู้ฝึกสอน  ได้แก่

         5) นายพงษ์พัฒน์ แสงอุไร                   6) นางสาวสุภารัตน์ เจือจาน

2.2) กีฬาปันจักสีลัต ประเภทต่อสู้ น้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรับ หญิง ได้แก่

         1) นางสาวศศิธร บุญรอด

         ผู้ฝึกสอน  ได้แก่

         1) อาจารย์คมชนัญ โวหา                    1) นายอาทิตย์ จันทร์แจ่มใส

2.3) กรีฑา ประเภททศกรีฑา ชาย ได้แก่

         1) นายศุภวิชย์ บำรุงบุญประเสริฐ

         ผู้ฝึกสอน  ได้แก่

         1) อาจารย์ ดร.ธำรงค์ บุญพรหม          2) นายกิตติพันธ์ อรัณยกานนท์

         3) นายณัฏฐพล อรัณยกานนท์

            ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ผู้ฝึกสอน ในการก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี