การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง การเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ

กำหนดการ
– รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566
– ประกาศรายชื่อผู้สมัคร และรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ในวันที่ 8 มีนาคม 2566
– เปิดใช้งานระบบลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและประกาศผลการเลือกตั้ง ที่เว็บไซต์ https://www.pbru.ac.th/elections  ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566  ตั้งแต่เวลา 9.00 – 14.00 น.  

1. สมัครเข้ารับการเลือกตั้งตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
https://forms.gle/K9RhiXRmMdn6UuLY6

2. สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ (สายวิชาการ)
https://forms.gle/RaeoDDxpSZCuKZZz6

3. สมัครเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนข้าราชการ (สายสนับสนุน)
https://forms.gle/euFsv2BTR44ER5vS9

660220ประกาศการเลือกตั้งสภาคณาจารย์ฯ