จัดประชุมแผนดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปี 2566

ื        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานประจำปี 2566 ที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก วอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และคณาจารย์ตัวแทนหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เข้าร่วม

        รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรศักดิ์  อาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ว่า “เป็นการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการในปี 2566 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ให้มีเป้าหมายชัดเจน มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ ในการเป็นวิทยากรกระบวนการพัฒนาวิสัยทัศน์ และแผนดำเนินงานประจำปี 2566

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี