คณะ IT นำบุคลากรเข้าอบรม Green Office

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ นำบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2566

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2566 ให้กับบุคลากรในคณะ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนากายภาพ เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

          การอบรมในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในสำนักงาน เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสียและน้ำเสีย ทำให้เกิดการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปิยวรรณ  คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร  ในการให้ความรู้

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี