หลักสูตรระยะสั้น “ขนมไทยและการตกแต่ง”

หลักสูตรระยะสั้น “ขนมไทยและการตกแต่ง”

          สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร นำโดยอาจารย์ณปภา หอมหวน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร ร่วมกับโรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรขนมไทยและการตกแต่ง ภายใต้แผนงานการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยฯ (Reinventing) โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องเบเกอรี่ ชั้น 2 โรงเรียนการอาหารนานาชาติเพชรบุรี

          การอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรขนมไทยและการตกแต่ง เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านอาหาร ขนมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการทำขนมไทยและการตกแต่ง พัฒนาทักษะด้านการทำขนมไทยและการตกแต่ง สามารถนำความรู้ที่ใช้ไปสร้างให้เกิดมูลค่าและสร้างอาชีพ ตลอดจนเกิดเครือข่ายของผู้เข้าร่วมอบรมที่สามารถนำมาต่อยอดทางธุรกิจได้

          สำหรับเมนูที่ใช้ในการอบรม ประกอบด้วย ขนมตาล ขนมหม้อแกง มิลเฟย์ขนมตาล และเค้กหม้อแกงคาราเมล โดยได้รับเกียรติจากคุณลลิดา ชมชูชื่น เจ้าของธุรกิจ ร้านขนมใบเตย ใบตอง มาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้และสอนการฝึกปฏิบัติให้กับผู้เข้ารับการอบรม

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราลภัฏเพชรบุรี