อบรม “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

งานบริหารงานบุคคล นำบุคลากรสายวิชาการอบรม “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

         บุคลากรมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กาเขียนตำราและหนังสือตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564” ที่งานบริหารงานบุคคลได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – -19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         สืบเนื่องจากการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อให้เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวสู่การเป็นเลิศทางวิชาการ ดังนั้น บุคลากรสายวิชาการจึงต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและสร้างสรรค์งานวิจัยที่ตอบสนองต่อนโยบายมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการเป็นส่วนหนึ่งที่บ่งชี้ถึงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีศักยภาพ และเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยให้มีความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ

          การอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณสมบัติและผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ มาเป็นวิทยาการบรรยายในหัวข้อเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ กลยุทธ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ การทำผลงานทางวิชาการประเภทตำราและหนังสือ Workshop การเขียนเค้าโครงตำราและหนังสือนำเสนอเค้าโครงการเขียนตำรา และการทำผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี