แกนนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและค่ายอาสา 14 ราชภัฏ

แกนนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและค่ายอาสา 14 ราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1

            นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นำบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและผู้แทนแกนนำนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและค่ายอาสา 14 ราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2566

              การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาทั้ง 14 ราชภัฏ กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ เกิดการสร้างความสัมพันธ์อันดี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำกิจกรรมระหว่างกัน เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาเกิดกระบวนการทำงานและเสริมสร้างจิตอาสาโดยผ่านกระบวนการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ในการช่วยเหลือ สังคม ชุมชนและประเทศชาติ และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการจัดกิจกรรมด้านงานพัฒนานักศึกษาร่วมกันในมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ซึ่งทั้ง 14 มหาวิทยาลัยจะร่วมกันออกค่ายอาสาพัฒนา ในระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี