เตรียมยกระดับการปลูกสับปะรดดอนขุนห้วย

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เตรียมยกระดับการปลูกสับปะรดดอนขุนห้วย
สู่มาตรฐานและการค้าเชิงพาณิชย์

          เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วยจำกัด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาและยกระดับการปลูกสับปะรดดอนขุนห้วยสู่มาตรฐานและการค้าเชิงพาณิชย์ ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย เกษตรอำเภอชะอำ สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบุรี และชุดปฏิบัติการโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย

         โดยกิจกรรมการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2566 นี้ มุ่งเน้นการปลูกสับปะรดสายพันธุ์แกะตา  ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีความหวานและเป็นเอกลักษณ์ เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกจึงทำให้ผลผลิตล้นตลาด จึงได้ราคาต่ำกว่าเกณฑ์ แปลงสาธิตที่จะเกิดขึ้นจะเป็นต้นแบบของการปลูกสับปะรดปลอดภัย และสามารถนำมาทำเป็นของฝากที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นชุมชนดอนขุนห้วยอีกด้วย

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี