คณะครุศาสตร์ นำเสนอมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา

คณะครุศาสตร์ นำเสนอมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา
จำนวน 2 หลักสูตร

        วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ เลนะนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมนำเสนอมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิต เพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต) เพื่อให้สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาดำเนินการรับรองหลักสูตรต่อไป

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี