อบรมหลักสูตรระยะสั้น “การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย CANVA”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น "Upskill & Reskill : การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย CANVA

           บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “Upskill & Reskill  การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย CANVA ที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดขึ้นเมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 17137 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อรองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมที่ 3 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นส่งเสริมการ Reskill Upskil

            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการใช้ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องตามทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและยั่งยืน และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียน การประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตได้ ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นวิทยาการในการบรรยายให้ความรู้

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี