หลักสูตรระยะสั้น “การจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา”

คณะครุศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 ระดับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา

         คณะครุศาสตร์ โดยสาขาวิชาพลศึกษา นำโดยอาจารย์ ดร.บุญทิพย์ แป้นทอง ประธานสาขาวิชาพลศึกษา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาในศตวรรษที่ 21 ระดับประถมศึกษา สำหรับครูที่มีวุฒิพลศึกษาและครูไม่มีวุฒิพลศึกษา ให้กับครูผู้สอนวิชาพลศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีและนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมพร้อมกล่าวให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม
            สำหรับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษาสำหรับระดับประถมศึกษาได้ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.อัสรี สะอีดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติตลอดกิจกรรม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี