หลักสูตรระยะสั้น “การสร้างสื่อและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย”

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
เรื่องการสร้างสื่อและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย

            อาจารย์ดวงพร สุขธิติพัฒน์ ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ จัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่องการสร้างสื่อและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ระระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนิวัติสโมสร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมพร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม

          สำหรับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื่องการสร้างสื่อและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีกร เลิศประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการสอนด้านปฐมวัย เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ในเรื่องของการผลิตสื่อจากกระดาษลัง ป้ายนิเทศ เกมการศึกษาต่าง ๆ พร้อมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยน การเสริมเทคนิคเพื่อนำไปต่อยอดความรู้ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับครูปฐมวัย และนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี