โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูนำนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อหล่อหลอมความเป็นครูอย่างมืออาชีพ

       นักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Enrichment Program) เข้าร่วมโครงการการเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่คณะครุศาสตร์ โดยศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู ได้จัดขึ้นเมื่อวันก่อนนี้ ณ ห้องประชุม 504 อาคารนิวัตสโมสร ชั้น 5 และ ห้อง 937 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษามีสมรรถนะความเป็นครูอย่างมืออาชีพ และส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู

สำหรับการจัดการโครงการดังกล่าว แบ่งหัวข้อการอบรมออกเป็น เป็น 6 หัวข้อ ได้แก่

 1. การจัดทำโครงการและการเรียนรู้บูรณาการท้องถิ่นในยุคดิจิทัล ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากร

  2. การสร้างแรงบันดาลใจสู่ครูดีศรีท้องถิ่น ได้รับเกียรติจากนางสาววาสนายาวงษ์ และนางสาวสิริญา จิตวัฒนาธรรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นวิทยากร

  3. สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเกียรติจากนายไตรรงค์ อนันตนิติเวทย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดเพชรบุรี เป็นวิทยากร

  4. การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยการเรียนรู้ Active Learning ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ดำรงค์ ตุ้มทอง อาจารย์คณะครุศาสตร์เป็นวิทยากร

  5. ครูกับการดูแลสุขภาพตนเองและนักเรียนในสังคมออนไลน์ ได้รับเกียรติจากอาจารย์สรศักดิ์ ทองเพชร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากร

  6. การใช้เทคโนโลยีกับการสอนและการปฏิบัติงานของครู ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ จิวพานิชย์ อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นวิทยากร

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี