หลักสูตรระยะสั้น “ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลบนโซเซียล”

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการหลักสูตรระยะสั้น
ในกิจกรรมทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลบนโซเซียลก่อนนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการหลักสูตรระยะสั้น ในกิจกรรมทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลบนโซเซียลก่อนนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ให้กับนักศึกษา บุคลากรและประชาชนที่สนใจ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 26201 อาคาร 26 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลบนโซเซียลก่อนนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเข้าใจในการใช้งาน ICT อย่างเหมาะสม สร้างความตระหนักและเพิ่มทักษะทางด้านความมั่นคงปลอดภัยและลดความเสี่ยงบนโลกออนไลน์  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรวัฑฒ์  แก้วโกศล และ อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา เป็นวิทยาการในการให้ความรู้   

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี