คณะ IT ลงพื้นที่ตำบลห้วยข้อง วางแผนยกระดับรายได้

ทีมบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ตำบลห้วยข้อง
วางแผนการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้

         วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ทีมบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมหารือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาพื้นที่ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบาย 1 คณะ 1 อำเภอ ซึ่งในการหารือในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมลงพื้นที่พูดคุยกับประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่

         โอกาสนี้ ได้ร่วมกันพูดคุยและวางแผนในประเด็นการรวมกลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมห้วยข้อง การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ข้าวหอมห้วยข้องและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน โดยการนำองค์ความรู้ทางด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาดทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เข้ามาช่วยยกระดับความรู้การปลูกข้าวหอมห้วยข้องให้กับเกษตรกร ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์และออกแบบผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมเพื่อเพิ่มมูลค่า พร้อมจัดจำหน่ายสู่ตลาดการค้าเชิงพาณิชย์

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี