ศูนย์การเรียนรู้ตาลโตนดครบวงจร ตำบลไร่สะท้อน

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับ อบต.ไร่สะท้อน อนุรักษ์ความเป็นเมืองแห่งตาลโตนด
ด้วยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตาลโตนดครบวงจร ตำบลไร่สะท้อน

           คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตาลโตนดครบวงจร ตำบลไร่สะท้อน เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญา กระบวนการการทำน้ำตาลโตนด ประโยชน์ของตาลโตนด การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลโตนดและไม้ตาล ด้วยการจัดแสดงไว้ให้ผู้สนใจได้ศึกษา เรียนรู้ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนทำตาลโตนดชาวบ้านไร่สะท้อน   

         สำหรับศูนย์การเรียนรู้ตาลโตนดครบวงจร ตำบลไร่สะท้อน ตั้งอยู่ริมคลองชลประทาน ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นดินแดนแห่งตาลโตนดของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งชาวบ้านมีอาชีพทำน้ำตาลโตนดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ด้วยความเจริญที่เข้ามาในชุมชนมากขึ้น ประกอบกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนในชุมชน จึงทำให้ปัจจุบันต้นตาลโตนดและอาชีพทำน้ำตาลโตนดกำลังจะเลือนหายไปตามกาลเวลา

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี