สื่อสารองค์กรเผยแพร่ผลงาน สร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วน

งานสื่อสารองค์กรเดินหน้าเผยแพร่ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
หวังสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทุกภาคส่วน

              กลุ่มงานสื่อสารองค์กร นำโดยอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มงานสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับผู้สื่อข่าวจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ภาคกลาง ในโอกาสเดินทางมาบันทึกรายการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและพื้นที่เครือข่าย ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2566          

                สำหรับการนำเสนอผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากอาจารย์ผู้ดำเนินการและผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

1.รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง หัวหน้าศูนย์วิจัยสิงขร – มะริดศึกษา และอาจารย์ ดร.วิฑูรย์ คุ้มหอม อาจารย์ประจำวิชาสังคมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้ให้เกียรติในการบรรยายในเรื่องของการจัดทำหนังสือต้นรากเพชรบุรี ยุคก่อนประวัติศาสตร์และยุคทวารวดี

2.อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณทวี นวมนิ่ม บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้บรรยายให้ความรู้ในเรื่องของการดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

3.อาจารย์ ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพื่อเป็นต้นแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุนการศึกษา

4.อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ ประธานสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคุณสุพจน์ กลิ่นพ่วง ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตำบลช่องสะแก ที่ได้นำชมในเรื่องของชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ชุมชนช่องสะแกจากการยกระดับชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย

            กลุ่มงานสื่อสารองค์กร ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ หากท่านใดสนใจในการติดตามรับชมรายการดังกล่าว สามารถติดตามได้ทางเพจเฟสบุ๊ค มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร โดยจะมีการนำมาเผยแพร่ในเร็ว ๆ นี้

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี