ยกระดับผู้สูงอายุ Premium “เพชรหัวสะพาน-วังตะโก”

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ต่อยอดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ระดับ Premium “เพชรหัวสะพาน-วังตะโก”

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ จัดกิจกรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างแกนนำต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดี ระดับ Premium ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดีเพชรหัวสะพาน-วังตะโก ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายณรงค์ คนคล่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสะพาน เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม

         โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนฐานรากในพื้นที่ตำบลหัวสะพาน ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินงานต่อเนื่องจากปี 2565 ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินกิจกรรมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ของโครงการในปีที่ผ่านมา พบว่าชุมชนและเทศบาลตำบลหัวสะพานได้รับรางวัลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุดีเด่นของกระทรวงมหาดไทย ในปีงบประมาณ 2566 คณะทำงานบริการวิชาการฯ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุในชุมชน ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานเครือข่าย ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยถ่ายทอดองค์ความรู้และขยายผลการดำเนินกิจกรรมให้เป็นประจักษ์และเกิดความยั่งยืนในท้องถิ่น โดยการต่อยอดจากปีที่ผ่านมาด้วยการเพิ่มจำนวนและยกระดับศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุสุขภาพดี และพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานหรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและยกระดับชุมชนฐานราก

        สำหรับกิจกรรมที่จำดำเนินการในปี 2566 ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ภาวะสุขภาพ และประชุมระดมความคิด ถอดบทเรียน และร่วมออกแบบกิจกรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กิจกรรมที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างแกนนำต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดี ระดับ Premium ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดีเพชรหัวสะพาน-วังตะโก และกิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากศูนย์ และ จัดทำ MOU กับเครือข่ายคู่ความร่วมมือด้านวิชาการ วิชาชีพ

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี