คลัสเตอร์ครู จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

คลัสเตอร์ครู จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
ในเครือข่ายวิทยาเขตโป่งสลอด

            รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ครู คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์จารย์กลุ่มคลัสเตอร์ครู และนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในเครือข่ายวิทยาเขตโป่งสลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 2 มรนาคม 2566 ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากคุณพิชัย ขำเพชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

         การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ กลุ่มคลัสเตอร์ครูจัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในเครือข่ายวิทยาเขตโป่งสลอด บูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก โดยในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ปีที่ 6 ประกอบด้วย อบรมการบรรยายภาพด้วยคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ปีที่ 2 อบรมการบรรยายภาพด้วยประโยคภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – ปีที่ 4 อบรมการนำเสนอเรื่องราวของโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษ หรือ School presentation สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ อบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ o-net สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แนวทางการฝึกแบบเข้มข้น (intensive training)

          สำหรับโรงเรียนที่นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโป่งสลอด โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย โรงเรียนบ้านหนองโสน โรงเรียนบ้านดงห้วยหลวง และโรงเรียนวัดจันทาราม รวมนักเรียนกว่า 200 คน นอกจากกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษแล้ว โรงเรียนที่ร่วมในโครงการยังได้นำผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนมาจัดแสดงนิทรรศการและจัดจำหน่ายด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ให้ความสำคัญทั้งด้านทักษะวิชาการและด้านทักษะวิชาชีพไปพร้อมกัน

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี