แผนปฏิบัติราชการ : ปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย / รายงานการติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส , รายปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566