ศูนย์พัฒนาภาษาฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ

       ศูนย์พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ์จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อรองรับการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นส่งเสริมการ Reskill/Upskill ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรในชุมชน จำนวน 3 หลักสูตร โดยมีบุคลากรประจำหน่วยงานเป็นผู้อบรม ในระหว่างวันที่ 18 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย

  1. หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับการบริการคนไข้ชาวต่างชาติในโรงพยาบาลให้แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 35 ราย

  2. หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการรูปแบบออนไลน์ โดยมีบุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการให้ความสนใจเข้าร่วมและผ่านการอบรม จำนวน 40 ราย

  3. หลักสูตรพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพให้แก่พนักงานบริการในโรงแรม จำนวน 49 ราย โดยดำเนินการร่วมกับสถานประกอบการโรงแรมในจังหวัดเพชรบุรี iTara Resort and Spa

            ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้นทั้งหมด 3 หลักสูตร ได้รับใบประกาศนียบัตร รวมทั้งสิ้นจำนวน 124 ราย

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี