บุคลากรทางการศึกษา ลงพื้นที่โรงเรียนกองทุนการศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรี
พร้อมลงพื้นที่โรงเรียนกองทุนการศึกษาในจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

           พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรับฟังการรายงานแผนการดำเนินงาน ผลการพัฒนาและการจัดการตามแนวทาง 3 เสาหลัก 5 กลยุทธ์ ตลอดจนปัญหา ในประเด็นต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม  2566

          โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงาน

         สำหรับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายที่ได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 9 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้ายป่าเด็ง โรงเรียนป่าเด็งวิทยา โรงเรียนวไลย โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ โรงเรียนบ้านหุบกะพง โรงเรียนบ้านหนองเผาถ่าน โรงเรียนบ้านโป่งสลอด โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 และโรงเรียนบ้านพุพลู       

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี