การออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการรณรงค์และอนุรักษ์
ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง

         สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อการรณรงค์และอนุรักษ์ ทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการประมง ให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันก่อนนี้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถผลิตสื่อเพื่อการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เกิดการพัฒนาทักษะความรู้ด้านการออกแบบผลงานให้สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสิริรัตน์ เดชเพชร นักวิชาการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายวิโรจน์ ว่องไวไพโรจน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี