การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการสู่ความเป็นเลิศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การบริการสู่ความเป็นเลิศ

          อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นำบุคลากรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริการสู่ความเป็นเลิศ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อวันก่อนนี้

         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกการสร้างทัศนคติเชิงบวกในการให้บริการ มีทักษะการสื่อสารการให้บริการในสถานการณ์ต่าง ๆ การพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี