ลงนามความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการบริหารจัดการขยะและการคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

            เมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมพริบพรีศรีราชภัฏ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับนายประเสริฐ สุภัครพงษ์กุล ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นาวาตรีเสวก จ้อยสองสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม นายณรรฐพล ภัยลี้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย และนายยุทธนา เมืองเล็ก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขยายผลการวิจัยบริหารจัดการขยะเพื่อนำไปสู่การจัดการขยะต้นทางและการคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงศ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะ เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาความร่วมมือในกิจกรรมเผยแพร่ความรู้  แนวทางปฏิบัติและนำนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการขยะไปใช้ลดปริมาณขยะครัวเรือนในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นศูนย์กลางที่จะสร้างและสนับสนุนข้อมูล ความรู้ นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการขยะ ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานราชการที่สำคัญที่มีบทบาทในการกำกับดูแลและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยทั้งสองภาคส่วนจะร่วมมือกันเผยแพร่องค์ความรู้และแนวปฏิบัติในการคัดแยกขยะและบริหารจัดการขยะแก่ประชาชนในพื้นที่ของตนเอง ร่วมกันเผยแพร่นวัตกรรม “ถังหมักรักษ์โลก” เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการขยะเปียกและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และร่วมกันพัฒนาความร่วมมือในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการขยะระหว่างหน่วยงานและประชาชน”

        นอกจากนี้ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคงามร่วมมือ ยังมีการบรรยายในหัวข้อการบริหารจัดการขยะ ภายใต้หลัก  3 Rs และการบริหารจัดการขยะเปียกเพื่อลดภาวะโลกร้อน โดยคุณปัญญา สุริย์แสง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี