ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ

         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดให้มีการเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีฯ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งสภาคณาจารย์และข้าราชการตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ หากบุคลากรตรวจสอบว่ารายชื่อไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง สามารถทักท้วง ภายใน วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

          โดยมีกำหนดการเลือกตั้งในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566 ระหว่างเวลา 9.00 – 14.00 น.  ณ บริเวณหน้าห้องสันต์ธรรมบำรุง อาคารคณะวิทยาการจัดการ และจะนับคะแนนเมื่อสิ้นสุดการลงคะแนน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสภาคณาจารย์ฯ2566search