คณะวิทยาศาสตร์ฯ ใจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการวิชาการด้วยการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชณรงค์ ไกรเนตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร รยมจำนวนทั้งสิ้น 1090 คน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566   

        สำหรับกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ได้แบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น 4 ฐาน ประกอบด้วย

       1. ฐานดาราศาสตร์ นำทีมวิทยากรโดย อาจารย์ ดร.นิรุธ ล้ำเลิศ อาจารย์วริษา ปานเจริญ และคุณสืบศักดิ์ ลีลาอัมพรสิน พร้อมนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       2. ฐานการสกัดสารคาเฟอีน นำทีมวิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์ พร้อมอาจารย์สาขาวิชา บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาเคมี

       3. ฐานผ่ากบ  วิทยากรหลักได้แก่ อาจารย์ ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเชื้อ พร้อมด้วยอาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา บุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

       4.ฐานการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส และไมโอซิส วิทยากรหลักได้แก่ อาจารย์ ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา พร้อมอาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา บุคลากรละนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี