ยกระดับสับปะรดดอนขุนห้วยสู่การค้าเชิงพาณิชย์

โครงการการพัฒนาและยกระดับการปลูกสับปะรดดอนขุนห้วยสู่มาตรฐาน
และการค้าเชิงพาณิชย์

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรจากสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย จำกัด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2566 เพื่อดำเนินงานโครงการการพัฒนาและยกระดับการปลูกสับปะรดดอนขุนห้วยสู่มาตรฐานและการค้าเชิงพาณิชย์

      โดยโครงการการดังกล่าวได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

      1. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสับปะรดพันธุ์แกะตาและปัตตาเวีย วิธีการเลือกหน่อพันธุ์ โรคและแมลง วิธีป้องกันและกำจัดแมลง รวมถึงการจัดการแปลงและการเก็บเกี่ยว

      2. การปลูกสับปะรดพันธุ์แกะตา จำนวน 5,000 หน่อ เพื่อสร้างเป็นแปลงต้นแบบการปลูกสับปะรดดอนขุนห้วยที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนดอนขุนห้วย และยังเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนดอนขุนห้วยและการค้าเชิงพาณิชย์ในอนาคต โดยได้รับเกียรติจากนายกองโทสมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ย นายอำเภอชะอำ เข้าร่วมโครงการ พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานเกษตรอำเภอชะอำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเพชรบุรี ชุดปฏิบัติการโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย ตลอดจนผู้นำชุมชน และนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี