อบรมแนวทางในการอนุรักษ์พลังงานตามหลัก 3อ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำบุคลากรเข้ารับการอบรม
แนวทางในการอนุรักษ์พลังงานตามหลัก 3อ

               อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หัวข้อเรื่อง “แนวทางในการอนุรักษ์พลังงานตามหลัก 3อ” เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมต้นจัน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

              โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสร้างความตระหนักแก่บุคลากรให้เห็นคุณค่าของพลังงาน การใช้พลังงานอย่างประหยัด พอเหมาะกับความจำเป็น โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ปองพล รักการงาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องพลังงานในชีวิตประจำวันและหลักการ 3 อ (อาคาร, อุปกรณ์, อุปนิสัย)

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี