แนวความร่วมมือในการดูแลผู้รับบริการที่มีภาวะเสี่ยงต่อพฤติกรรมรุนแรง

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดทำแนวปฏิบัติความร่วมมือของชุมชน
ในการดูแลผู้รับบริการที่มีภาวะเสี่ยงต่อพฤติกรรมรุนแรง และทำร้ายตนเอง
หรือผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงในชุมชน

           อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดทำแนวปฏิบัติความร่วมมือของชุมชนในการดูแลผู้รับบริการที่มีภาวะเสี่ยงต่อพฤติกรรมรุนแรง และทำร้ายตนเองหรือผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงในชุมชน ภายใต้โครงการความร่วมในการพัฒนาสมรรถนะทางคลินิกและความเชี่ยวชาญทางการพยาบาล (Academic Faculty Practice) เพื่อสร้างองค์ความรู้แบบ simulation- based learning ที่คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมณัทกวี ศิริรัตน์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีส่วนราชการ ผู้นำชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพเข้ร่วม

          เป็นที่ทราบกันดีว่า ในปัจจุบันความรุนแรงที่เกิดขึ้นในชุมชนส่งผลกระทบรุนแรงต่อร่างกายและจิตใจ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อสังคมทำให้เกิดภาวะวิกฤติ โดยเฉพาะด้านจิตใจในวงกว้าง หน่วยงานในพื้นที่และเครือข่ายในชุมชน จึงเป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยเหลือดูแล ดังนั้นจึงต้องมีการป้องกันเหตุการณ์รุนแรงในการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความรุนแรงในรูปแบบของเครือข่ายความร่วมมือในชุมชน เป็นการเตรียมความพร้อมและป้องกันความรุนแรงตามบทบาทหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยในชุมชนของเครือข่ายความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี