นักศึกษาครูปล่อยของ!!!! ผ่านบทเพลง “สุวรรณวัชร์”

นักศึกษาครูปล่อยของ!!!! นำเสนอบทเพลง “สุวรรณวัชร์” ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดเพชรบุรี ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย ในการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน

            ผ้าลาย “สุวรรณวัชร์” เป็นลายผ้าที่ได้รับการยอมรับจากจังหวัดเพชรบุรีให้เป็นลายผ้าประจำจังหวัด เป็นลายผ้าที่เกิดจากผลงานการวิจัยโดยศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ่านการนำเสนอด้วยการทอผ้าแบบขิด โดยกลุ่มทอผ้าไทยพวน เพชรบุรี ถอดแบบมาจากลายกรวยเชิง ลายเสาวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

           ผ้าลาย “สุวรรณวัชร์” เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากหลายภาคส่วน มีการจัดจำหน่ายเพื่อนำไปตัดเป็นชุดใช้ในการสวมใส่ นำไปเป็นของขวัญ ของฝากแด่ผู้ที่เคารพนับถือ และยังเตรียมพัฒนาเพื่อจัดทำเป็นผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย

            จากเหตุที่ผ้าลาย “สุวรรณวัชร์” ได้รับความนิยม นักศึกษาสายวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  จึงได้มีแนวคิดในการต่อยอดและประชาสัมพันธ์ลายผ้า ด้วยการชวนเพื่อน ๆ สาขาวิชาชีพครูมารวมเป็น “ทีมดอนขังใหญ่ รุ่นนิยมศิลป์ 2566” เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเพลง “สุวรรณวัชร์” ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่การแกะลายกรวยเชิง จากเสาวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร จนถึงความสำเร็จที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ก่อนที่จะนำมาใช้ในการประกวดสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” โครงการ : สร้างสรรค์ไทย 2 (Creative Thai) ที่จัดขึ้นโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งผลงานได้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย ระดับประเทศ

          โดยมีนักศึกษาและคณาจารย์ร่วมกันสร้างสรค์ผลงาน ดังรายชื่อต่อไปนี้

     ดนตรีสากล…นางสาวณัฐวรรณ หนูเจริญ 

                          นายพีระพล เพชรปลูก 

                           นายพัชระ ทองเกาะ

     ดนตรีไทย…นางสาวฐานิดา สังข์อ่อน 

                        นายเจตน์ ศรีมัจฉา

     นาฏศิลป์…นางสาวชลาลัย มั่งมี 

                       นายวรเมธ นุชน้อย

     นักร้อง…นางสาวรุ่งอรุณ ศรีสาคร

     บรรยายบทนำ…..นายธีระพงษ์ อาจพันธ์

     ที่ปรึกษา…รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง 

                      อาจารย์ ดร.เอื้อมพร โตภาณุรักษ์กุล 

                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย สะอาดนัก 

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกฤต ทองคล้ำ

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี