มรภ.เชียงใหม่ ดูงานการดำเนินงานกองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงาน
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงศ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยนายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและผู้แทนนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 6 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          สำหรับการเดินทางมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการดำเนินงานกองพัฒนานักศึกษาและโครงการวิศวกรสังคม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัมนาสมรรถนะการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร