นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในพระกรณียกิจด้านสังคมศาสตร์ ที่สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ร่วมกันจัดขึ้น เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

               อาจารย์ ดร.ศิรินทร์ อินทรวิชะ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ ผู้ประสารงานบูรณาการข้ามศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ว่า “เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจด้านสังคมศาสตร์เป็นจำนวนมาก เพื่อให้พระประวัติและพระกรณียกิจของพระองค์ เป็นที่ประจักษ์แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป จึงได้จัดนิทรรศการในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งจัดเป็นโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีความเชื่อมโยงกับทางสังคมศาสตร์ และจัดเป็นโครงการบริการวิชาการทางสังคมศาสตร์

              สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ตั้งแต่วันนี้ –  28 เมษายน 2566 ณ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในวัน – เวลาราชการ

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี