โครงการสร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์

ชมรมนักศึกษาวิชาทหารร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา
จัดโครงการสร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์ ที่ชมรมนักศึกษาวิชาทหารร่วมกับองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้จัดขึ้น เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 15 มีนาคม 2566 ณ ห้องพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาจากทุกสาขาวิชา ทุกชั้นปี เข้าร่วม

           จะเห็นได้ว่าความสามัคคีนั้นเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่สำคัญในการหล่อหลอมให้คนในชาติให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และทำให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรือง และยังเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างและการดำรงอยู่ของประเทศชาติ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีเสริมสร้างความสามัคคีที่เป็นกระบวนการหล่อหลอมให้บุคคลในสังคมมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก่อให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ การเสริมสร้างความสามัคคีมีหลายวิธี เช่น การขัดเกลาทางสังคม การสร้างความปรองดอง การนําหลักการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยมาใช้และการประยุกต์หลักคําสอนทางศาสนามาปฏิบัติ เมื่อสังคมปราศจากความขัดแย้งจะเกิดความสงบสุข มีความสามัคคี รักใคร่ กลมเกลียว อันนําไปสู่ความ เจริญก้าวหน้าและความผาสุกในสังคมไทย

            โดยได้รับเกียรติจากพลตรี ดร.วรวุฒิ แสงทอง รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว

# กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี