การจัดทำผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและเสวนาวิชาการ
"การจัดทำผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"

              เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและเสวนาวิชาการ “การจัดทำผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงสถาบันเครือข่ายภายนอกที่ดำเนินงานด้านบริการวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมข้าร่วม  โอกาสนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมโครงการ

              อาจารย์ปองพล รักการงาน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการนำเสนอผลงาน/รายงานความก้าวหน้างานวิชาการรับใช้สังคม แนะนำแนวทางการทำงาน กรอบงานวิจัย รวมทั้งแนวทางการใช้งานวิจัยชุมชนขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้สังคม

             โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลยา จำปาทอง มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลภัทร เหมวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี