เวทีประชาคมสู่การจัดทำแผนผู้เลี้ยงสาหร่ายทะเล

เวทีประชาคมสู่การจัดทำแผนพัฒนาชุมชน กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสาหร่ายทะเลชุมชน

           วันที่ 14 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยลัยราชภัฏเพชรบุรี ลงพื้นที่โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับคณะทำงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

          การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อจัดทำเวทีประชาคมเพื่อวิเคราะห์สภาพของชุมชน (SWOT Analysis) สู่การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสาหร่ายทะเลชุมชนบ้านพะเนิน และบ้านแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พบว่าเกษตรกรต้องการขอรับการสนับสนุนในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มของสาหร่ายทะเล ซึ่งหลังจากนี้ทางคณะทำงานจะนำประเด็นความต้องการของชุมชนมาดำเนินการจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี