ถ่ายทอดความรู้“การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์”

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์”

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ อาจารย์ จ.ส.อ.จุฑาภรณ์ ชาติณฤมาณ และอาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้และดำเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมความเข้มแข็งของเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน  ในหัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อออนไลน์” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี ซึ่งจัดโดยสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถแยกแยะและสามารถเลือกรับสื่อที่เป็นประโยชน์ และไม่ส่งผลกระทบในทางที่ไม่ดีต่อตัวเองและคนรอบข้าง

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี