อบรมการให้คำปรึกษา “เพื่อนช่วยเพื่อน”

กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมหลักการและความรู้เบื้องต้น
การให้คำปรึกษาของนักศึกษา "เพื่อนช่วยเพื่อน" รุ่นที่ 1

           โครงการอบรมหลักการและความรู้เบื้องต้นการให้คำปรึกษาของนักศึกษา“เพื่อนช่วยเพื่อน”รุ่นที่ 1 กองพัฒนานักศึกษากำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 9 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมวรชัยเยาวปราณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้นำนักศึกษาจากทั้ง 8 คณะ เข้าร่วม

           โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการให้คำปรึกษา มีทักษะเบื้องต้นในการให้คำปรึกษา เพื่อการนำไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือเพื่อนต่อไป รวมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านสังคมและทักษะการจัดการกับปัญหาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ เมืองแก้ว หัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์ ดร.วนัญญา แก้วปาน รองหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยศิลปากร มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้การปรึกษา ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในผู้เรียน ขั้นตอน และเทคนิคการให้การปรึกษา และการฝึกปฏิบัติการให้การปรึกษา

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี