สัมมนาถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดโครงการสัมมนา
การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา “การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570)” พร้อมบรรยายพิเศษ “ทิศทางในการพัฒนากำลังคนของประเทศ” ที่กองนโยบายและแผนได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2566 ณ แกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการสัมมนา

            โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรับรู้และเข้าใจแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี ในทุกมิติภายใต้ยุทธศาสตร์ และสามารถถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในทุกระดับ สามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี ไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

            โครงการสัมมนาการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ระยะ 5 ปี ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.วันชัย ศิริชนะ นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ วชิรวราการ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่มาบรรยายพิเศษเรื่องทิศทางในการพัฒนากำลังคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ฯ และแนวทางการขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหารที่รับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการโครงการและกิจกรรมให้เป็นไปตามระเบียบการเงินการคลังและพัสดุ ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี