นายกสภาฯ มอบเกียรติบัตรผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาและผู้ฝึกสอนที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

           พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นประธานในกาประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ครั้งที่3/2566 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันที่ 20 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

            ก่อนการประชุม นายสภาฯ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินในการประกวดโครงการ Thailand New Gen Inventors Award ๒๐๓๓ (I-New Gen Award ๒๐๓๓) ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มพลังงาน วัสดุและเคมีชีวภาพ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในผลงานเรื่องถังดับเพลิงอัจฉริยะ ประกอบด้วย นายกิตติ สิงโตแก้ว  นายปวีร์ นามปักษา นายรัชตะ เอี่ยมสะอาด นายวรกันต์ คุ้มหอมแลนางสาวศุภาวรรณ บุญนาค โดยมี ดร.จักรพันธุ์ ศักดิภรมย์ และอาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

            นายสุรสิทธิ์  ห่วงแก้วพราย นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล เพชรราชภัฏ (ครุศาสตร์)  ประเภทนักศึกษาครุศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566

            สมาชิกชมรมเพชรถันยรักษ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงการภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิถันยรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และทรู ปลูกปัญญา ประกอบด้วย นางสาวดาริกา คำแดงไสย นายนพพล  หมื่นศรี นางสาวเทพนารี  มิถิลา นายอัครพล คงเจริญ นางสาวนิภาพัฒน์ พุฒิสมบัติ นายพงศภัค ไทยถาวร นายนฤเบศ  บวบหอม นางสาวสิริรัตน์ จิตรตระกูลนางสาวทศพร สินสร นางสาวแวนูรดิณี แวมายิ และนางสาวจุฑาทิพย์ เจะนิ โดยมีคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพเป็นอาจารย์ผู้ควบคุม

            นักกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันฟุตบอล ระดับอุดมศึกษา University tournament  ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย นายเทียนชัย รักเจียม นายยศวิน จันทร์สง่า นายปวีกรณ์ อบเทียน นายพิชิต เกิดเกษม นายธนพล ดิษย์ไชย นายปรีชา สวดโสม นายนโรดม แสงจันทร์ นายณัฐกานต์ กลัดทองนายวิษณุ ขุนอินทร์ขาว นายภาณุพงศ์ อุทัยธรรม นายธีรภัทร เจริญผล นายณัฐนนท์ ม่วงแสง นายปัญญา วิเศษวงษา นายสุทธิชัย ศิลปสธรรม นายขวัญชัย เรืองทับ นายศุภกิจ ทองจันทร์แก้ว นายจิรศักดิ์ กันทุกข์ นายจักรกฤษณ์ พวงกระสัน นายประพัตร ธงยันต์ นายธนวัฒน์ สุกปานแก้ว นายจักริน เเตงพลับ นายนนทกร จันทร์สวย นายทรงชัย อ้วนผิว นายณัฐวุฒิ เสมเถื่อน นายธนพล เอี่ยมสะอาด และนายศุภฤกษ์ เจตจันทร์

            หลังจากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้รายงานความสำเร็จโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองครบวงจรเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ เพื่อแก้ปัญหาราคากล้วยหอมทองตกเกรดของชุมชนในอำเภอท่ายางและอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ด้วยการนำนวัตกรรมและองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากกล้วยหอมทองสู่การค้าเชิงพาณิชย์ ภายใต้ผลิตภัณฑ์น้ำกล้วยหอมทองพร้อมดื่ม

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี