พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และคัดเลือกผลิตภัณฑ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ว่าด้วยการดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และหน่วยงานราชการในภูมิภาคตะวันตก 8 จังหวัด 1 สถานประกอบการภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตก ส่งเสริม ผลักดันและประสานความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และยังร่วมกันสนับสนุนการประกวดแข่งขันผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการประยุกต์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตก
และในโอกาสเดียวกันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้นำผลงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่มหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าไปดำเนินการส่งเสริม สนันสนุนและให้คำแนะนำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาจัดแสดงด้วย

#
รายงานโดย กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ต่อต่อ สอบถาม แนะนำ ติชม ร้องเรียน