มรภ.เพชรบุรีจับมือภาคเอกชนใช้พื้นที่จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจับมือภาคเอกชน
ลงนามความร่วมมือในการใช้พื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการพัฒนาการสื่อสารองค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการและการใช้พื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี นำโดยคุณสุรกิจ อารยรังสี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายปฏิบัติการ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์และคุณมนทกานติ พงศ์ภมร ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่องันที่ 20 มีนาคม 2566 ณ ห้อโกวิทย์ต่อวงษ์ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ด้วย

            สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจะสนับสนุนพื้นที่ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี เข้ามาจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี ดำเนินการตามความเหมาะสม

           ขณะที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์ไตล์ เพชรบุรี ก็จะให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนพื้นที่ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี ในการจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานหรือกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรปีการศึกษาละ 3 ครั้ง หรือตามที่เห็นสมควร สนับสนุนพื้นที่เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย พัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การประกวดอาหาร การจัดเทศกาลอาหารและการท่องเที่ยว การจัดเวทีเสวนาวิชาการต่าง ๆ เป็นต้น

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี