มรภ.เพชรบุรีประสานความร่วมมือกับเครือข่ายดำเนินงานด้านวิชาการและวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการดำเนินงานด้านวิชาการและงานวิจัย

           เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมต้นหว้า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ฝ่ายวางแผนและพัฒนากายภาพ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับนายดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในโอกาสที่เดินทางมาพบปะ แลกเปลี่ยน ประสานการทำงานระหว่างสองมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ งานวิจัยและการบริการวิชาการ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี