หนังสั้นรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ SHORT FILM MEDIA Literacy PBRU # 2

หนังสั้นรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ SHORT FILM MEDIA Literacy PBRU # 2

          อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดกิจกรรมการถอดบทเรียนจากการเรียนการสอนรายวิชาการผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล ด้วยการจัดทำเป็นหนังสั้นรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อ SHORT FILM MEDIA Literacy PBRU # 2 จำนวน 12 เรื่อง จาก 4 กลุ่มเรียน โดยมีการแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างกันถึงประเด็นเรื่องภัยจากสื่อใหม่ การรู้ไม่เท่าทันสื่อ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น การตกเป็นเหยื่อจากสื่อ

        ภายในงานมีการมอบรางวัลหนังสั้นรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลยอดเยี่ยมประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นแรงผลักดันให้นักศึกษาช่วยกันเป็นสื่อกลางให้คนตระหนักถึงภัยที่ใกล้ตัวในสังคม ภายใต้การสะท้อนความคิดของนักศึกษา  โดยมีการผลิตเนื้อหาออกมาเป็นหนังสั้นเพื่อช่วยกันรณรงค์การรู้เท่าทันสื่อให้เกิดขึ้นในสังคมต่อไป

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี