นักศึกษ IT คว้ารางวัลการประชุมวิชาการระดับชาติ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คว้ารางวัลแข่งขันในการประชุมวิชาการระดับชาติ
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 9

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นำโดย อาจารย์กรกรต เจริญผล และอาจารย์ ดร.กฤษดา ด่านประสิทธิ์พร รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 9 หรือ NCTIM 2023 (The 9th National Conference on Technology and Innovation Management) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม  2566 ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง และมหาวิทยาลัยราชมงคล 1 แห่ง เพื่อสนับสนุนการพัฒนา การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและ/หรือผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ การจัดทำวารสารวิชาการ การศึกษาดูงานระหว่างสถาบัน การเผยแพร่บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายวิชาการเผยแพร่งานวิจัยให้มีความเข้มแข็งสู่ระดับสากล

         จากการเข้าร่วมงาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลนำเสนอบทความ ดังนี้

       1.นำเสนอ ระดับดีเด่น เรื่องการพัฒนาร้านขายเสื้อผ้าบนจักรวาลนฤมิตเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล

เจ้าของผลงาน นางสาวมาริสา ละมั่งทอง นางสาววิสา ฉิมงาม อาจารย์กรกรต เจริญผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์

        2. นำเสนอ ระดับดีเด่น เรื่องการพัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่องการทำข้าวแผ่นปรุงรสชุมชนห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี เจ้าของผลงาน นางสาวศศิวิรุนรุ่ง เนียมแก้ว นายนิภัทร์ จันทรเทศ อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม อาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ 

       3. นำเสนอ ระดับดี เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเขียนอัลกอริทึมด้วยผังงาน โดยใช้ Quizizz สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา เจ้าของผลงาน นางสาวชุติกาญจน์ จรรภูยา นางสาววชรวรรณ อังโชติพันธุ์ อาจารย์ จ.ส.อ.หญิง จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ

#กลุ่มงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี